Đội ngũ cán bộ giáo viên

Cô Giang Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường

Cô Nguyễn Thị Bích Hảo – P.Hiệu trưởng

Cô Lê Thị Hoài Thương – P.Hiệu trưởng

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

Tập thể tổ Văn phòng

Tập thể giáo viên Khối 1

Tập thể giáo viên Khối 2

Tập thể giáo viên Khối 3

Tập thể giáo viên khối 4

Tập thể giáo viên khối 5

Tập thể giáo viên Tổ chuyên biệt