Đội ngũ cán bộ giáo viên

Cô Giang Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường

Cô Nguyễn Thị Bích Hảo – P.Hiệu trưởng

Cô Trần Thị Kim Liên – P.Hiệu trưởng

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

Tập thể giáo viên Khối 1

Tập thể giáo viên Khối 2

Tập thể giáo viên Khối 3

Tập thể giáo viên Khối 4

Tập thể giáo viên Khối 5