Ban giám hiệu

Cô Giang Thanh Thủy – Hiệu trưởng 

Cô Nguyễn Thị Bích Hảo – Phó hiệu trưởng

Cô Lê Thị Hoài Thương – Phó hiệu trưởng