HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐẦU CẤP LỚP 1 – NĂM HỌC 2023-2024

QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH NHẤN VÀO LINK SAU ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN

https://8486ff541a.vws.vegacdn.vn/Uploads/tailieuhuongdan/UploadFile/admincskh/2023_05/HaNoi_Huongdandangkytuyensinhdaucap_BanTieuhoc2023_45202311120.mp4