Tài liệu Tiếng Anh Language Link hỗ trợ học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 (Phiếu số 3)

1. Tải phiếu ôn tập số 3:

Khối 1: LLV-Supplementary-Grade1-WS3

Khối 2: LLV-Supplementary-Grade2-WS3

Khối 3: LLV-Supplementary-Grade3-WS3

Khối 4: LLV-Supplementary-Grade4-WS3

Khối 5: LLV-Supplementary-Grade 5-WS3

2. Tải đáp án:

Khối 1: LLV-Supplementary-Grade1-WS3-Key

Khối 2: LLV-Supplementary-Grade2-WS3.key

Khối 3: LLV-Supplementary-Grade3-WS3-key

Khối 4: LLV-Supplementary-Grade4-WS3-Key

Khối 5: LLV-Supplementary-Grade 5-WS3-key