UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2024 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM