UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – HƯỚNG DẪN SỐ 2686/UBND-GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NĂM HỌC 2023 – 2024