UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – QUYẾT ĐỊNH 2891/QĐ-UBND V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2023