UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – THÔNG BÁO 698/TB-UBND VỀ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2023 VÀ HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG