UBND QUẬN NAN TỪ LIÊM – SỐ 2171/QĐ-HĐTD VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI KỲ TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2023