UBND QUẬN NAN TỪ LIÊM – SỐ 634/TB-HĐTD VỀ VIỆC THU PHÍ THAM GIA KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2023