Ban giám hiệu

TT Họ và tên Chức danh
1  Cô Giang Thanh Thủy Hiệu trưởng
2  Cô Nguyễn Thị Bích Hảo Phó hiệu trưởng
3  Cô Lê Thị Hoài Thương Phó hiệu trưởng