KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020