Thông báo đăng kí tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021