Trường Tiểu học Trung Văn thông báo về việc tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19