Trường Tiểu học Trung Văn – Thông báo về việc trao quyết định trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường tiểu học Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm 2020

   UBND QUẬN NAM  TỪ LIÊM                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG VĂN                                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                 

THÔNG BÁO

V/v Trao quyết định trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm năm 2020

Kính gửi: Thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường TH Trung Văn, quận Nam Từ Liêm năm 2020

       Thực hiện theo quyết định số 3066/UBND-NV ngày 06/08/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc công nhận kết quả vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2015 trở về trước.

        Trường Tiểu học Trung Văn thông báo tới thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường Tiểu học Trung Văn năm 2020 thời gian và địa điểm nhận quyết định cụ thể như sau:

– Danh sách thí sinh trúng tuyển

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 25/08/2020

Địa điểm: Trường Tiểu học Trung Văn (Số 1 ngõ 76 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Đề nghị các thi sinh trúng tuyển đến đúng giờ và có mặt đầy đủ.

Nơi nhận:

– Thí sinh trúng tuyển;

– Web THTV;

– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Giang Thanh Thủy