Trường Tiểu học Trung Văn – Thông báo về việc trao quyết định trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường tiểu học Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm 2019

      UBND QUẬN NAM  TỪ LIÊM                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG VĂN                                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                 

THÔNG BÁO

V/v Trao quyết định trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm năm 2019

Kính gửi: Thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường TH Trung Văn, quận Nam Từ Liêm năm 2019

Căn cứ vào công văn số 83/UBND-NV ngày 17/01/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn một số nội dung đối với việc tiếp nhận thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Nam Từ Liêm năm 2019

Trường Tiểu học Trung Văn thông báo tới thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục làm việc tại trường Tiểu học Trung Văn năm 2019 thời gian và địa điểm nhận quyết định cụ thể như sau:

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 20/01/2020

Địa điểm: Trường Tiểu học Trung Văn (Số 1 ngõ 76 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Đề nghị các thi sinh trúng tuyển đến đúng giờ và có mặt đầy đủ.

Nơi nhận:

– Thí sinh trúng tuyển;

– Web THTV;

– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Giang Thanh Thủy