Thời gian biểu hè 2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG VĂN

THỜI GIAN BIỂU

HÈ 2019

(Áp dụng từ ngày 05 tháng 8 năm 2019)

                                                                 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã kí)

                                                                                   Giang Thanh Thủy