Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục – Công văn V/v xin ý kiến tiêu chuẩn bằng cấp đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019