UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 – QĐ V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019