Trường Tiểu hoc Trung Văn -Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019