UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM- PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Về việc nghỉ tết dương lịch, tăng cường công tác an ninh, an toàn trường toàn , vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh cho học sinh