UBND Quận Nam Từ Liêm – Thông báo công khai danh sách giáo viên thuộc đối tượng xét đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/01/2019 của Bộ Nội vụ