Thông tin đăng ký vòng 1 kỳ thi đánh giá năng lực tư duy toán học – IMAS

 

 

 

 

 

 

 

Tải mẫu đăng kí tại đây: 13. (IMAS 2019-2020) M_u t_ng h_p danh s ch __ng k_

Tải các thông tin liên quan đến cuộc thi:

1. [IMAS 2019_2020]_CV SGD DT HN

2. [IMAS 2019-2020] Th_ ng_ g_i tr__ng

3. [IMAS 2019-2020] K_ ho_ch t_ ch_c

4. [IMAS 2019-2020] Th“ng tin k_ thi

5. [IMAS 2019-2020] Th_ ng_ g_i ph_ huynh

6. [IMAS 2019-2020] Phi_u __ng k_ d_ thi g_i ph_ huynh

7. [IMAS 2019-2020] Gi_y ch_ng nh_n v•ng 1

8. [IMAS 2019-2020] Gi_y ch_ng nh_n v•ng 2

9. [IMAS 2019-2020] B_ng _ nh gi  ti_ng Anh

10. [IMAS 2019-2020] B_ng _ nh gi  – B_n d_ch ti_ng Vi_t

11. [IMAS 2019-2020] M_u phi_u tr_ l_i

12. [IMAS 2019-2020]_H__ng d_n _i_n phi_u tr_ l_i