THTV thông báo – Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2018 – 2019. Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2019 – 2020

THTV- CÔNG KHAI 05,06,07,08- TT 36