Tiểu học Trung Văn – Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19