Văn bản hướng dẫn về công tác CCHC năm 2019; giải quyết thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng năm 2019.