THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI THĂNG HẠNG ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19