UBND thành phố Hà Nội thông báo – Kết luận của phó chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng -Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 89)