UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM – HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VCGD NĂM 2019: Thông báo danh sách, phòng thi dự thi vòng 2 kì thi viên chức giáo dục quận Nam Từ Liêm năm 2019