ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ban hành công văn số 5130/UBND-NC V/v tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển ký tuyển dụng viên chức cơ sở giáo dục công lập