UBND QUẬN NAN TỪ LIÊM – QUYẾT ĐỊNH SỐ 2711/QĐ-UBND NGÀY 05/09/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM